RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden.

Som ett av Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram har vi fått förtroende av våra finansiärer att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar genom att samverka och skapa rätt förutsättningar för innovation. Våra finansiärer har totalt delat ut runt 50 miljoner kronor per år till projekt som har sökt stöd via RE:Source. Huvudansvarig myndighet för programmet är Energimyndigheten.

För att nå målet om en hållbar materialanvändning måste vi ta ut mindre mängder primära råvaror, återanvända material och komponenter samt förebygga och återvinna så mycket som möjligt av det som idag går till avfall.

Sedan RE:Source startade 2016 har över 250 projekt finansierats via programmet, främst genom utlysningar men även som strategiska projekt.