Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Sveriges miljömål styr arbetet.

Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till ideella organisationer och friluftsorganisationer.

Bidrag inom fasen Växa