Samarbetspartner

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer.

Här nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartner som vi har delat upp i fyra grupper.

Samarbetspartner
Branschorganisationer
Miljöteknikfinansiärer
Samverkanswebbar

Samarbetspartner

 • Logotyp, Almi

  Almi

  Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser, från idéer till framgångsrika företag.

 • Logotyp, Asset

  Asset

  ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn som verkar för ökad export av svensk miljöteknik genom affärsdriven samverkan.

 • Logotyp Business Region Göteborg

  Business Region Göteborg

  Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

 • Logotyp, Business Sweden

  Business Sweden

  Business Sweden erbjuder rådgivning i alla skeden av ett företags internationali­sering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

 • Logotyp, Connect Sverige

  Connect

  Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

 • Logotyp, Dalarna Science Park

  Dalarna Science Park

  Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner.

 • Logotyp, Energimyndigheten

  Energimyndigheten

  Energimyndighetens uppdrag är att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

 • EU SME Support

  På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

 • Formas

  Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar.

 • Logotyp, Glava Energy Center

  Glava Energy Center

  Glava Energy Center är en arena där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. Syftet är att verka för hållbara energilösningar och bättre energiutnyttjande i smarta gränsöverskridande lösningar.

 • Logotyp Havs- och vattenmyndigheten

  Havs- och vattenmyndigheten

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

 • Logotyp IVL Svenska Miljöinstitutet

  IVL Svenska Miljöinstitutet

  IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning och uppdrag åt organisationer och företag som behöver experthjälp med miljö- och hållbarhetsfrågor.

 • Logotyp, Jordbruksverket

  Jordbruksverket

  Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

 • Logotyp, Mistra.

  Mistra

  De investeringar Mistra gör ska bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhällets miljöutmaningar. Samtidigt ska satsningarna stärka svensk konkurrenskraft.

 • Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Sveriges miljömål styr arbetet.

 • Logotyp, North Sweden Cleantech

  North Sweden Cleantech

  North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. 

 • Logotyp, PRV

  Patent- och registreringsverket

  Patent- och registreringsverket, PRV, erbjuder dig som företagare information om affärsverktygen varumärken, patent, upphovsrätt och design.

 • Logotyp, Rise

  RISE

  RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

 • Logotyp, Sida

  Sida

  Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

 • Logotyp, Smart City Sweden

  Smart City Sweden

  Smart City Sweden är den nationella export- och investeringsplattformen för smarta lösningar för den hållbara staden.

 • Logotyp Sustainable Business Hub

  Sustainable Business Hub

  Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk som passionerat arbetar för att forma morgondagens hållbara samhällen.

 • Logotyp, Svenska institutet

  Svenska Institutet

  Svenska Institutet, SI bygger relationer och skapar förtroende för Sverige i världen.

 • Logotyp, Tillväxtverket

  Tillväxtverket

  Tillväxtverket främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen swedishcleantech.se.

 • Utveckling Skåne

  Utveckling.skane.se är huvudkanalen för kommunikation med Region Skånes befintliga och potentiella samarbetspartners; utvecklingsaktörer, kommuner, andra myndigheter och organisationer.

 • Logotyp, Vinnova

  Vinnova

  Vinnova är en myndighet med uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och forskning i Sverige.

Branschorganisationer

 • Logotyp, Avfall Sverige

  Avfall Sverige

  Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan som expertorganisation inom avfallshantering och återvinning.

 • Logotyp, Energiföretagen

  Energiföretagen

  Energiföretagen är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

 • Logotyp, IKEM

  Ikem

  IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges innovations- och kemiföretag, som står för en femtedel av förädlingsvärdet i den svenska industrin. IKEM arbetar för en världsledande och grön industri.

 • Logotyp, Installatörsföretagen

  Installatörsföretagen

  Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS.

 • Logotyp, SweHeat & Cooling

  SweHeat & Cooling

  Sweheat & Cooling är det svenska rådet för fjärrvärme och kyla som marknadsför svensk teknik internationellt.

 • Logotyp, Svenska kyl- & värmepumpföreningen

  Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

  Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en bransch­organisation för företag som under­håller, installerar och utför entreprenader.

 • Svensk Solenergi

  Svensk Solenergi är en branschförening som representerar företag och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

 • Logotyp, Svenskt vatten

  Svenskt Vatten

  Svenskt Vatten är en branschorga­nisation som företräder vatten­tjänst­företagen i Sverige.

 • Logotyp, Svensk Vindenergi

  Svensk Vindenergi

  Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi.

 • Teknikföretagen

  Teknikföretagens 4 500 medlemsföretag står för en tredjedel av Sveriges export och över en miljon jobb.

 • Logotyp, Vattenindustrin

  Vattenindustrin

  Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling.

 • Logotyp, Återvinningsindustrierna

  Återvinningsindustrierna

  Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag.

Miljöteknikfinansiärer

 • Logotyp, EKN

  Exportkreditnämnden

  Exportkreditnämnden, EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt.

 • Industrifonden

  Industrifonden investerar i tillväxtföretag och arbetar aktivt tillsammans med drivna entreprenörer och företagare.

 • NEFCO

  Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i område som Norden har intresse av.

 • Logotyp, Nopef

  Nopef

  Nordiska projektexportfonden, Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

 • Nordic Innovation

  Nordic Innovation är en organisation under Nordiska ministerrådet som arbetar för att göra Norden till en ledande region för hållbar tillväxt genom att främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft i nordiska företag.

 • Logotyp, SEK

  SEK

  SEK har i uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Samverkanswebbar

 • Logotyp, BIO Innovation

  Bioinnovation

  Bioinnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

 • Logotyp, China Europe Water Platform

  CEWP

  CEWP har en webbplats där du kan hitta event, nyheter och publikationer som handlar om vatten. Denna plattform ingår i EU Water Initiative.

 • Logotyp, Enterprise Europe Network

  Enterprise Europe Network

  Enterprise Europe Network, EEN erbjuder stöd till företag för att öka internationaliseringen. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige.

 • Logotyp, GET.invest

  GET:invest

  GET.invest supports investment in decentralised renewable energy. It has a focus on sub-Sahara Africa, but can also be deployed in other regions, including developing and emerging markets. The programme works across different market segments of decentralised renewables, such as small on-grid independent power producers (IPPs), commercial and industrial power, mini-grids, small stand-alone solar systems including solar home systems, and clean cooking solutions.

 • Logotyp, Innovations Accelerator

  Indian Sweden Innovations Accelerator, ISIA

  The India Sweden Innovations’ Accelerator focuses on innovation based collaborations on renewable energy and energy efficiency, between India and Sweden.

 • Logotyp, Infra Sweden

  InfraSweden 2030

  InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter.

 • Logotyp, PFAN

  PFAN

  Utlysningar med investeringsstöd för klimat och miljöteknikprojekt i olika världsdelar.

 • Logotyp, RE:SOURCE

  Re:source

  RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

 • Logotyp, SIO Grafen

  Sio Grafen

  SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet.

 • Logotyp, LIGHTer

  SIP LIGHTer

  Vi har förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges industriella styrkeområden.

 • Logotyp, Smart City Sweden

  Smart City Sweden

  Smart City Sweden is the national export and investment platform for smart and sustainable city solutions.

 • Logotyp, Swedishcleantech.com

  Swedishcleantech.com

  IVL Svenska Miljöinstitutet driver swedishcleantech.com på uppdrag av Tillväxtverket och här finns en företagslista med över 1000 svenska miljöteknikföretag.

 • Logotyp, Swedish Incubators & Science Parks

  Swedish Incubators & Science Parks

  Swedish Incubators & Science Parks, SISP, är en branschorganisation för svenska inkubatorer och Science Parks.

 • Logotyp, Swedish testbeds

  Swedish Testbeds

  Swedish testbeds är en portal där du kan söka efter svenska testbäddar eller filtrera på testmiljö. Genom portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

 • Verksamt

  På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 • Logotyp, Viable Cities

  Viable Cities

  Viable Cities mission är att uppnå klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

 • Logotyp, Wipo Green

  WIPO GREEN

  WIPO GREEN is an online platform for technology exchange. It supports global efforts to address climate change by connecting providers and seekers of environmentally friendly technologies. Through its database, network and acceleration projects, it brings together key players to catalyze green technology innovation and diffusion.