Förnybar energi

Nästan 50 procent av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor. Detta beror främst på andelen vattenkraft och en ökad användning av biobränslen. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen.

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EU:s mål för 2020 gällande förnybar energi, åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EU:s mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption.

Från att vara en liten nischmarknad är nu solceller den snabbast ökande energikällan globalt. Kina och Indien satsar på enorma solcellsanläggningar men i framtiden kan ännu mer solenergi komma från hustaken.

­Vindkraften har bara på några år genomgått en enorm utveckling och i dag är vindkraftverken både effektiva, driftsäkra och producerar el till bra priser.

Den svenska vattenkraften står för en stor del av Sveriges produktion av förnybar energi men möjligheten att bygga ut den ytterligare är starkt begränsad.

De stora forskningsinsatserna som förväntas bära frukt sker i stället på vågkraftens område. Den rörelseenergi som finns i havet och som ger vågor är en stor potentiell energikälla om den omvandlas till elektricitet.

De två viktigaste källorna inom bioenergi är restprodukter inom jord- och skogsbruk samt organiskt avfall från hushåll och industrin. Dessa två källor är även de främsta bränsletyperna i fjärrvärmesektorn som levererar värme till majoriteten av alla flerbostadshus och kommersiella byggnader i Sverige.

Vätgas kan produceras av förnybara energikällor och används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. I dag sker det huvudsakligen från naturgas, men i framtiden kommer förnybar energi från sol, vind, biogas och biomassa att användas i högre utsträckning. Vätgas uppstår dessutom som en biprodukt från kemisk industri. Detta kan vara en källa för vätgas under introduktionsfasen, innan produktionen av vätgas från förnybar källa kommer i gång i stor skala.

Inom området förnybar energi ingår:

  • solenergi
  • vindkraft
  • vatten och vågkraft
  • bioenergi
  • biogas
  • vätgas