Energi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom energi.

Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Rapporten The Potential of Hydrogen in a Swedish Context sammanställer efterfrågan på vätgas och elektrobränslen, främst inom transport-, stål- och kemikalieindustrin, och konstaterar att den ser ut att öka framöver.

Report: The Potential of Hydrogen in a Swedish Context Länk till annan webbplats.

Utgivning: April 2024

Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I en ny rapport från Internationella energiorganet (IEA) beskrivs dramatiska förändringar och trender inom området förnybar energi. Rapporten betonar såväl stora möjligheter som utmaningar i sektorn.

Rapport: Vätgas för ett balanserat elsystem – Syntesrapport Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2024

X-Change: Batteries, The Battery Domino Effect

This report from RMI claimed that the cost of battery cells is likely to fall drastically in the the days to come. The report from the global energy think tank said that the cost of battery cell costs is likely to fall to USD $32-$54 per kWh. It also said that the top-tier batteries would have an energy density of 600-800 Wh/kg.

Report: X-Change: Batteries, The Battery Domino Effect (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgivning: December 2023

Framtiden för förnybar energi

I en ny rapport från Internationella energiorganet (IEA) beskrivs dramatiska förändringar och trender inom området förnybar energi. Rapporten betonar såväl stora möjligheter som utmaningar i sektorn.

Rapport: Renewables 2023 Länk till annan webbplats. (pdf)

Utgiven: 2023

Off-grid Renewable Energy Statistics 2023

This publication presents statistics for the decade 2013-2022 in trilingual tables, covering off-grid power capacity, biogas production and numbers of people using off-grid power and biogas for cooking and lighting.

Report: Off-grid Renewable Energy Statistics 2023 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2023

Energy Transition Readiness Index 2023

Rapporten undersöker energimarknaden i 14 europeiska länder och bedömer ländernas beredskap och möjligheter att skapa mer förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen och uppnå de uppsatta klimatmålen 2030.

Report: Energy Transition Readiness Index 2023 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

IEECP-studie: Energieffektivitet måste synliggöras

Studien föreslår sju åtgärder för att öka synligheten av energieffektivitet – det övergripande målet är att säkerställa att energieffektivitet prioriteras i den allmänna energidebatten.

Report: Make Energy Efficiency Visible in the Energy Mix (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

The way to promote solar panels

Green technologies, such as solar panels, foster the use of clean energy, yet often involve large-scale investments.

Report: Message framing to promote solar panels (pdf) External link.

Utgiven: November 2023

En kartläggning av energibolagens syn på utvecklingsbehov

En undersökning utförd av Tyréns indikerar att kompetensbrist blir alltmer påtaglig inom energisektorn, enligt närmare sex av tio energibolagschefer. Undersökningen, som inkluderade 65 chefer från privata och kommunala energibolag, pekar på att 60 procent av energibolagen ser bristen på kompetens som en av de största utmaningarna på fem års sikt.

Rapport: Framtidens energilösningar Länk till annan webbplats. (pdf)

Utgiven: Oktober 2023

Renewable energy statistics 2023

The International Renewable Energy Agency (IRENA) produces comprehensive, reliable datasets on renewable energy capacity and use worldwide. Renewable energy statistics 2023 provides datasets on power-generation capacity for 2013-2022, actual power generation for 2013-2021 and renewable energy balances for over 150 countries and areas for 2020-2021.

Report: Renewable Energy Statistics 2023 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juli 2023

Rapport jämför olika tekniker för energilagring

Förnybar energi från vind och sol får en allt större roll i energisystemet. Ett problem är dock att den är oplanerbar och fluktuerande. Att utveckla infrastruktur som kan balansera och lagra energi blir därför mer och mer viktigt.

Läs mer och ladda ned rapporten på sbhub.se Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juli 2023

Global rapport: Fler investerare väljer förnybart framför fossilt

Utsläppsfri el och e-bränslen drar till sig investerarnas kapital. Nu växer gapet mellan grön och fossil energi ytterligare. Det skriver IEA, Internationella energirådet (International Energy Agency).

Rapport: World Energy Investment 2023 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2023

World Energy Investment 2023

The report provides a global benchmark for tracking capital flows in the energy sector and examines how investors are assessing risks and opportunities across all areas of fuel and electricity supply, critical minerals, efficiency, research and development and energy finance.

Report: World Energy Investment 2023 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2023

Energimyndighetens scenarier visar stora förändringar i det svenska energisystemet

Hur kan det svenska energisystemet se ut 10, 20 eller 30 år framåt i tiden? Långsiktiga scenarier visar möjliga utvecklingsvägar för det svenska energisystemet fram till 2050-talet. En sak står klar. Det kommer att bli stora förändringar.

Rapport: Scenarier över Sveriges energisystem 2023 från Energimyndigheten (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Mars 2023

Statistik över energibalanser för 2021

Officiell statistik för helåret 2021 finns publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas för årliga energibalanser. Statistiken är samlad på en plattform som möjliggör för dig som användare att själv bygga tidsserier och välja den statistik du är intresserad av.

Ta del av statistiken i Energimyndighetens databas Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2022

Energianvändningen inom skogsbruket för 2021

Statistiken visar att total energianvändning inom skogsbruket var 1,5 TWh och därmed något lägre jämfört med de närmast föregående åren.

Ta del av statistiken i Energimyndighetens databas Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2022

New Energy Outlook 2022

The New Energy Outlook (NEO) is BloombergNEF’s long-term scenario analysis on the future of the energy economy covering electricity, industry, buildings and transport and the key drivers shaping these sectors until 2050.

Report: New Energy Outlook 2022 Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2022

More renewables, less inflation in the EU – E3G and Ember briefing

Renewables are already protecting the EU against inflation. By supporting the European Commission’s RePowerEU plan, EU energy ministers can further the deployment of cheap renewables and reduce Europe’s exposure to costly fossil fuels.

Report: E3G & Ember briefing - More renewables, less inflation (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2022

Renewable Energy for Agri-food Systems


This report jointly developed by the International Renewable Energy Agency and the Food and Agricultural Organization of the United Nations analyses the role of renewable energy in agri-food systems and the opportunity they offer to advance energy and food security objectives as well as contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement.

Report: Länk till annan webbplats.Renewable Energy for Agri-food Systems (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Energy Transition Factbook

The 48-page report leverages BNEF’s research on power, transportation and industry, while detailing various investment trends. It has been released in partnership with the Clean Energy Ministerial and Bloomberg Philanthropies to provide a useful fact set to guide discussions among energy ministers gathering in Pittsburgh. Highlights range from investment trends, to the status of clean technology deployment.

Report: Energy Transition Factbook (pdf) External link.

Utgiven: September 2022

Bioenergins nyckelroll i energiomställningen

Denna IRENA-rapport beskriver utmaningarna och de politiska åtgärder som krävs för att skala upp utbyggnaden av viktiga bioenergitillämpningar. Den utvärderar hållbarhetsaspekter och belyser betydelsen av ett politiskt ramverk som inkluderar hållbarhetsbaserade målsättningar och långsiktig planering. Rapporten ger också policyrekommendationer för att övervinna hinder för bioenergianvändning för ren matlagning, uppvärmning i byggnader, elproduktion och industri- och transporttillämpningar.

Report: Bioenergy for the Transition: Ensuring Sustainability and Overcoming Barriersadda (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Augusti 2022

Så fungerar Sveriges energisystem

Hur kan energisystemet alltid vara i balans? Nu kan du på ett enkelt och övergripande sätt få en bild av hur Sveriges energisystem fungerar. Systemet är komplext och för att sänka tröskeln har Energimyndigheten visualiserat statistik i webblösningen Sveriges energisystem. Webblösningen har interaktiva funktioner där användaren själv kan styra och jämföra nyckeltal för olika delar i energisystemet.

Gå till webblösningen på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Långsiktiga scenarier över Sveriges energisystem


Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga scenarier över energisystemet. Scenarierna används bland annat som underlag till Sveriges klimatrapportering men även som underlag till andra analyser och uppdrag.

Scenarier över Sveriges energisystem Länk till annan webbplats.

Utgivning: Vartannat år

Årlig energistatistik

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Rapport: Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen

Statistik om tillstånd för vindkraft

Studien gäller vindkraftsansökningar 2014–2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts eller återkallats. Den omfattar 276 ansökningar för landbaserad vindkraft med tillsammans 5 455 verk, motsvarande investeringar på över 400 miljarder kronor och 125 terawattimmar (TWh) elproduktion, givet att samtliga verk fått tillstånd och byggts med den teknik som är aktuell i dag.

Statistik: Land- och havsbaserad vindkraft 2014 till 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2022

Vätgas och dess roll i elsystemet

I rapporten "Om vätgas och dess roll i elsystemet" analyserar IVA hur en storskalig produktion av vätgas påverkar elsystemet. Vätgasen förväntas främst att användas som insatsvara i industrin och som bränsle för tunga transporter där direktelektrifiering blir för kostsamt eller tekniskt svårt.

Rapport: Om vätgas och dess roll i elsystemet Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2022

Energiläget 2022

Energimyndighetens Energiläget 2022 innehåller statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader samt aktuell energi- och klimatpolitik. Energistatistiken i denna publicering sträcker sig fram till 2020. Aktuella händelser och större förändringar som skett i omvärlden inom energiområdet till och med hösten 2022, redovisas i stora drag.

Rapport: Energiläget 2022 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

I detta marknadsbrev berättar Energimyndigheten om sitt uppdrag om kontrollstation för reduktionsplikten, regeringens promemoria om inkludering av rena- och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikt samt vägledning om hållbarhetskriterier respektive hållbarhetsbesked för fasta och gasformiga biobränslen.

Ladda ner marknadsbrevet på energimyndigheten.se (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2022

Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige

Rapporten Grön Logik handlar om den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045.

Rapport: Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2021

Solvärme i Sverige

Denna rapport är en redovisning av uppdrag 11 Solvärme i Energimyndighetens regleringsbrev för 2021. Det är en studie av den ekonomisk potentialen för solvärme i Sverige med fokus på storskalig solvärme i fjärrvärmenät.

Rapport: Solvärme i Sverige (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2021

Ökad energieffektivisering – ett måste för att effektivt uppnå klimatmålen

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Det visar studien Grön logik.

Rapport: Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2021

Energiindikatorer

Energiindikatorrapporten följer upp de uppsatta nationella energipolitiska målen och ger en bild av vad som kan behövas för ytterligare eller förändrade politiska insatser i arbetet med att nå målen. Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

Rapporter: Energiindikatorer Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen

Energy Transition Support to Strengthen Climate Action


This report highlights the work done by the Agency during the NDCs review process, the support offered through its different work packages as well as facilitating Parties and countries with project developments, financing and investment. The Annex lists support and NDC commitments for individual countries.

Report: IRENA's Energy Transition Support to Strengthen Climate Action (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Our world in data – Energy

Mitt i allt klimatelände finns det ljuspunkter. En är definitivt prisutvecklingen på fossilfria energialternativ. För tio år sedan kostade elektricitet framställd av sol fyra gånger mer att producera än elenergi från utsläppsboven kol.

Nu är solenergi hälften så dyrt att producera som kol, om man bortser från subventioner.

Statistik på ourworldindata.org Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapporten är en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan
på människors intressen” (2012). Den består av fyra delar, där forskarna
har sammanställt och analyserat internationell och svensk forskning.

Rapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2021

Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2020

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2020 uppskattas till drygt 4 TWh, en ökning med 2 procent jämfört med 2019. Den svenska produktionen var 2,2 TWh där merparten av biogasen uppgraderas (65 procent) för användning främst som fordonsgas. Samtidigt producerades 3 miljoner ton näringsrik rötrest där 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket.

Rapport: Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2021

Bracing for Climate Impact: Renewables as a Climate Change Adaptation Strategy

This Staff Technical Paper builds conceptual links between renewable energy and climate change adaptation by illustrating the opportunity renewable energy provides for well-designed, effective, and comprehensive climate adaptation, as well as the benefits of renewables-based adaptation, highlighting some of the contributions of clean energy transitions to climate change adaptation.

Report: Bracing for Climate Impact: Renewables as a Climate Change Adaptation Strategy (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Augusti 2021

European Electricity Review

Enligt nya siffror från tankesmedjan Ember är nu två tredjedelar av EU:s elproduktion fossilfri, det vill säga antingen förnybar eller kärnkraftsbaserad. Elförbrukningen är nu snart uppe på samma nivåer som före pandemin, men varken kärnkraften eller den fossilbaserade elproduktionen har återkommit till samma nivåer, och då framför allt inte den fossilbaserade delen.

Report: European Electricity Review H1-2021 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juli 2021

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Elforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten.

Report: The Role of Gas and Gas Infrastructure in Swedish Decarbonisation Pathways (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2021

Elstatistik från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät tar fram Sverigestatistik för produktion, förbrukning, import och export med mera. Statistiken är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion som rapporteras till eSett. I mitten av månaden publiceras data för föregående månad.

Elstatistik för Sverige Länk till annan webbplats.

Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system


This special report is the world’s first comprehensive study of how to transition to a net zero energy system by 2050 while ensuring stable and affordable energy supplies, providing universal energy access, and enabling robust economic growth.

Report: Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2021

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway


The World Energy Transitions Outlook preview outlines a pathway for the world to achieve the Paris Agreement goals and halt the pace of climate change by transforming the global energy landscape. This preview presents options to limit global temperature rise to 1.5°C and bring CO2 emissions closer to net zero by mid-century, offering high-level insights on technology choices, investment needs and the socio-economic contexts of achieving a sustainable, resilient and inclusive energy future.

World Energy Transitions Outlook (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Mars 2021

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019

Rapporten baseras på uppgifter som elnätsföretagen varje år rapporterar in till Ei. Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Statistiken visar att fler kunder drabbades av avbrott längre än 24 timmar under 2019 än under 2018. Drygt 53 300 lokalnätskunder drabbades av minst ett avbrott över 24 timmar under 2019.

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei R2020:08) Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2020

Costing the earth – climate damage costs and GDP

Kostnaderna för klimatförändringen riskerar att inom 40 år uppgå till 5,4 biljoner USD per år på global nivå om utsläppen fortsätter öka. År 2200 beräknas den årliga kostnaden ligga på 31 biljoner USD. Detta enligt en rapport från CDP och University College London, som har räknat på kopplingen mellan klimatförändringen och BNP-utveckling.

Costing the earth – climate damage costs and GDP (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2020

Key World Energy Statistics 2020

This report is part of the IEA's annual publication of the most comprehensive global energy databases and data services.

Report: Key World Energy Statistics 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Augusti 2020

Verktyg för biogasutveckling

Ett kraftfullt verktyg för att undanröja hinder och skapa incitament för biogasutveckling är offentlig upphandling, där städer och regioner kan bana väg för privata aktörer genom att själva välja biogas. För att biogasen ska kunna etablera sig kommersiellt behövs också väl utvecklade aktörsnätverk som kan ta initiativ längs hela värdekedjan.

Rapport: Verktyg för biogasutveckling (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Juni 2020

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland annat genom att lösa problem som kan uppstå på grund av ökad introduktion av distribuerad solel och elbilsladdning i distributionsnäten. Lagstiftning och reglering behöver dock anpassas för att skapa incitament för nya lösningar. Det behövs också nya affärsmodeller och marknader för upphandling av flexibilitetstjänster, samt större satsningar på FoU och kunskapsspridning.

Rapport: Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2020

Miljövärdering av fjärrvärme 2019

Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens lokala miljövärden som Energiföretagen har publicerat.

Här redovisas de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Rapport: Miljövärdering av fjärrvärme 2019 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2020

Kortsiktig marknadsanalys 2019

Kortsiktig marknadsanalys 2019, KMA, är en årlig återkommande rapport som innehåller en prognos för kraftsystemets utveckling under kommande femårsperiod (2020-2024).

Jämfört med föregående års KMA innehåller årets en del revideringar. Bland annat skruvar man upp den årliga vindkraftsproduktionen 2023 i Norge och Sverige.

Rapport: KMA 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Juni 2020

Renewable Power Generation Costs in 2019

Newly installed renewable power capacity increasingly costs less than the cheapest power generation options based on fossil fuels. The cost data presented in this comprehensive study from the International Renewable Energy Agency (IRENA) confirms how decisively the tables have turned.

Rapport: Renewable Power Generation Costs in 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Juni 2020

Energiläget i siffror

Med energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

Energiläget i siffror från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning.

Rapport: Färdplan bioenergi Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2020

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

International Energy Agency har samlat ihop de senaste årens rapporter över den svenska solcellsmarknaden.

Ladda ner rapporter Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen