Energi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom energi.

Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2020

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2020 uppskattas till drygt 4 TWh, en ökning med 2 procent jämfört med 2019. Den svenska produktionen var 2,2 TWh där merparten av biogasen uppgraderas (65 procent) för användning främst som fordonsgas. Samtidigt producerades 3 miljoner ton näringsrik rötrest där 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket.

Rapport: Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2021

Energy Transition Readiness Index 2021 (ETRI 2021)

Rapporten undersöker energimarknaden i tolv europeiska länder och bedömer ländernas beredskap och möjligheter att skapa mer förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen och uppnå de uppsatta klimatmålen 2030. Sverige och de övriga nordiska länderna ligger före de andra europeiska länderna i rapporten, där exempelvis länder som Storbritannien och Tyskland kräver mångmiljardbelopp för att ställa om sin elmarknad för att klara klimatmålen.

Report: Energy Transition Readiness Index 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2021

Bracing for Climate Impact: Renewables as a Climate Change Adaptation Strategy


This Staff Technical Paper builds conceptual links between renewable energy and climate change adaptation by illustrating the opportunity renewable energy provides for well-designed, effective, and comprehensive climate adaptation, as well as the benefits of renewables-based adaptation, highlighting some of the contributions of clean energy transitions to climate change adaptation.

Report: Bracing for Climate Impact: Renewables as a Climate Change Adaptation Strategy (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: augusti 2021

New Energy Outlook 2021

The New Energy Outlook (NEO) is BloombergNEF’s annual long-term scenario analysis on the future of the energy economy. This edition presents three climate scenarios that meet the Paris Agreement and achieve net-zero emissions in 2050.

Report: New Energy Outlook 2021 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juli 2021

European Electricity Review

Enligt nya siffror från tankesmedjan Ember är nu två tredjedelar av EU:s elproduktion fossilfri, det vill säga antingen förnybar eller kärnkraftsbaserad. Elförbrukningen är nu snart uppe på samma nivåer som före pandemin, men varken kärnkraften eller den fossilbaserade elproduktionen har återkommit till samma nivåer, och då framför allt inte den fossilbaserade delen.

Report: European Electricity Review H1-2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: juli 2021

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Elforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten.

Report: The Role of Gas and Gas Infrastructure in Swedish Decarbonisation Pathways (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2021

Långsiktig marknadsanalys från Svenska kraftnät

För Sverige kan elbehovet öka mycket kraftigt bland annat som en följd av export av klimatneutrala produkter som bidrar till utsläppsminskningar utomlands. Årsmedelbehovet av el för Sverige uppgår i Svenska kraftnäts fyra scenarier till mellan 175 och 290 TWh för år 2045 vilket kan jämföras med dagens cirka 140 TWh.

Rapport: Långsiktig marknadsanalys 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: maj 2021

Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system


This special report is the world’s first comprehensive study of how to transition to a net zero energy system by 2050 while ensuring stable and affordable energy supplies, providing universal energy access, and enabling robust economic growth.

Report: Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: maj 2021

Scenarier över Sveriges energisystem 2020


Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport.

Scenarier över Sveriges energisystem 2020 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway


The World Energy Transitions Outlook preview outlines a pathway for the world to achieve the Paris Agreement goals and halt the pace of climate change by transforming the global energy landscape. This preview presents options to limit global temperature rise to 1.5°C and bring CO2 emissions closer to net zero by mid-century, offering high-level insights on technology choices, investment needs and the socio-economic contexts of achieving a sustainable, resilient and inclusive energy future.

World Energy Transitions Outlook (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019

Rapporten baseras på uppgifter som elnätsföretagen varje år rapporterar in till Ei. Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Statistiken visar att fler kunder drabbades av avbrott längre än 24 timmar under 2019 än under 2018. Drygt 53 300 lokalnätskunder drabbades av minst ett avbrott över 24 timmar under 2019.

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei R2020:08) Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2020

Costing the earth – climate damage costs and GDP

Kostnaderna för klimatförändringen riskerar att inom 40 år uppgå till 5,4 biljoner USD per år på global nivå om utsläppen fortsätter öka. År 2200 beräknas den årliga kostnaden ligga på 31 biljoner USD. Detta enligt en rapport från CDP och University College London, som har räknat på kopplingen mellan klimatförändringen och BNP-utveckling.

Costing the earth – climate damage costs and GDP (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2020

Key World Energy Statistics 2020

This report is part of the IEA's annual publication of the most comprehensive global energy databases and data services.

Report: Key World Energy Statistics 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: augusti 2020

Verktyg för biogasutveckling

Ett kraftfullt verktyg för att undanröja hinder och skapa incitament för biogasutveckling är offentlig upphandling, där städer och regioner kan bana väg för privata aktörer genom att själva välja biogas. För att biogasen ska kunna etablera sig kommersiellt behövs också väl utvecklade aktörsnätverk som kan ta initiativ längs hela värdekedjan.

Rapport: Verktyg för biogasutveckling (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juni 2020

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland annat genom att lösa problem som kan uppstå på grund av ökad introduktion av distribuerad solel och elbilsladdning i distributionsnäten. Lagstiftning och reglering behöver dock anpassas för att skapa incitament för nya lösningar. Det behövs också nya affärsmodeller och marknader för upphandling av flexibilitetstjänster, samt större satsningar på FoU och kunskapsspridning.

Rapport: Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Miljövärdering av fjärrvärme 2019

Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens lokala miljövärden som Energiföretagen har publicerat.

Här redovisas de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Rapport: Miljövärdering av fjärrvärme 2019 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Kortsiktig marknadsanalys 2019

Kortsiktig marknadsanalys 2019, KMA, är en årlig återkommande rapport som innehåller en prognos för kraftsystemets utveckling under kommande femårsperiod (2020-2024).

Jämfört med föregående års KMA innehåller årets en del revideringar. Bland annat skruvar man upp den årliga vindkraftsproduktionen 2023 i Norge och Sverige.

Rapport: KMA 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juni 2020

Renewable Power Generation Costs in 2019

Newly installed renewable power capacity increasingly costs less than the cheapest power generation options based on fossil fuels. The cost data presented in this comprehensive study from the International Renewable Energy Agency (IRENA) confirms how decisively the tables have turned.

Rapport: Renewable Power Generation Costs in 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juni 2020

World Energy Investment 2020

The worldwide economic shock caused by the Covid-19 pandemic is having widespread and often dramatic effects on investments in the energy sector. Based on the latest available data, the International Energy Agency's World Energy Investment 2020 provides a unique and comprehensive perspective on how energy capital flows are being reshaped by the crisis, including full-year estimates for global energy investment in 2020.

Rapport: World Energy Investment 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: maj 2020

Energiindikatorer 2020

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 23 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer.

Årets uppföljning visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service.

Rapport: Energiindikatorer 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: maj 2020

Energiläget i siffror 2020

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Energiläget i siffror 2020 från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Utgiven: maj 2020

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning.

Rapport: Färdplan bioenergi Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2020

Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi

Sverige presenterar vartannat år statistik till EU om utvecklingen av förnybar energi under de senaste två åren samt information om nationella insatser för att främja användningen av förnybara energikällor. Enligt 2019 års rapport uppgick andelen förnybar energi år 2018 till drygt 54 procent, vilket visar på en positiv ökning.

Läs rapporten: Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2019

Fossilfritt, förnybart, flexibelt

Naturskyddsföreningens rapport visar hur 100% förnybart energisystem skulle se ut.

Läs rapporten: Fossilfritt, förnybart, flexibelt Länk till annan webbplats.

Utgiven: november 2019

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

International Energy Agency har samlat ihop de senaste årens rapporter över den svenska solcellsmarknaden.

Ladda ner rapporter 2002–2018 Länk till annan webbplats.

Nätanslutna solcellsanläggningar 2018

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Inom de kommande två åren bedöms den årliga elproduktionen från solcellsanläggningar att nå 1 TWh, utav ungefär 140 TWh totalt för slutlig elanvändning i Sverige. Det visar Energimyndighetens senaste rapport och prognos om utvecklingen av solcellsinstallationer.

Läs mer och ladda ner rapporten på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2019

Energiläget 2019

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2019 – en översikt (engelska). Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energy in Sweden 2019 - an overview Pdf, 761.3 kB.

Utgiven: maj 2019

Statistics and forecast

This is quarterly edition of statistics and forecasts for the Wind Power Market, covering data from turbine manufacturers and wind power developers acting on the Swedish market (estimated
coverage is 100 percent respectively 95 percent of the total Swedish market).

Statistics and forecast (PDF) (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2019

World Energy Balances

The IEA’s World Energy Balances presents comprehensive energy balances for all the world’s largest energy producing and consuming countries. It contains detailed data on the supply and consumption of energy for 150 countries and regions, including all OECD countries, over 100 other key countries, as well as world totals.

World Energy Balances - (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019

I denna rapport analyseras och rapporteras det bland annat om den installerade effekten, stödsystem och regelverk, prisutvecklingen samt den svenska solcellsindustrins utveckling.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition

This report summarizes findings from the second edition of the Energy Transition Index (ETI, or the Index), part of the World Economic Forum Fostering Effective Energy Transition initiative.

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2019

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Scenarier över Sveriges energisystem 2018 Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Energiläget i siffror 2019

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.

Energiläget i siffror 2019 från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2019

Ökning av förnybart

Miljöorganisationerna Agora och Sandbag har kommit ut med rapporten The European Power Sector in 2018. Rapporten visar att kolanvändningen i den europeiska energisektorn minskar stadigt och ersätts med förnybara energikällor, framförallt i form av sol- och vindkraft.

The European Power Sector in 2018 (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: januari 2019

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanser Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2018

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärme Länk till annan webbplats.    

Utgiven: november 2018 

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärme Länk till annan webbplats.      

Sveriges el- och naturgasmarknad 2017

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen av dessa. Rapporten, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08 redogör för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2017.

Rapport från Energimarknadsinspektionen, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2018

Vindkraftens utveckling i Sverige

Energimyndigheten har publicerat statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Statistik över vindkraftens utveckling på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utgiven: maj 2018

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2018

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2018