Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik om svensk miljöteknik.

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning.

Rapport: Färdplan bioenergilänk till annan webbplats

Utgiven: 2020

Klimatet just nu

Jorden blir allt hetare. Hav stiger, isar smälter. Hur långt har världen kommit med att bromsa klimathotet? Var befinner vi oss? Fakta finns - här kan du följa läget dag för dag, och se vart vi är på väg.

Läs mer på dn.selänk till annan webbplats

Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi

Sverige presenterar vartannat år statistik till EU om utvecklingen av förnybar energi under de senaste två åren samt information om nationella insatser för att främja användningen av förnybara energikällor. Enligt 2019 års rapport uppgick andelen förnybar energi år 2018 till drygt 54 procent, vilket visar på en positiv ökning.

Läs rapporten: Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi länk till annan webbplats

Publicerad: december 2019


Miljöräkenskaper från SCB

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Läs mer på SCB.selänk till annan webbplats

Publicerat 2019


Fossilfritt, förnybart, flexibelt

Naturskyddsföreningens rapport visar hur 100% förnybart energisystem skulle se ut.

Läs rapporten: Fossilfritt, förnybart, flexibeltlänk till annan webbplats

Utgiven: november 2019


National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

International Energy Agency har samlat ihop de senaste årens rapporter över den svenska solcellsmarknaden.

Ladda ner rapporter 2002–2018länk till annan webbplats

Nätanslutna solcellsanläggningar 2018

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Inom de kommande två åren bedöms den årliga elproduktionen från solcellsanläggningar att nå 1 TWh, utav ungefär 140 TWh totalt för slutlig elanvändning i Sverige. Det visar Energimyndighetens senaste rapport och prognos om utvecklingen av solcellsinstallationer.

Läs mer och ladda ner rapporten på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2019


Sveriges nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur

Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer på Elbilsstatistik.selänk till annan webbplatsSå klarar Sveriges transporter klimatmålen

En delrapport från IVA -projektet (Ingenjörsvetenskapsakademien) Vägval för klimatet.

Läs rapporten: Så klarar Sveriges transporter klimatmålenlänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2019


Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) ger i denna rapport en statistik lägesbild av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.

Läs rapporten: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverigelänk till annan webbplats

Utgiven: september 2019

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

Nu finns en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

Läs rapporten: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktionerlänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2019

How the circular economy tackles climate change

The gather in New York for Climate Week NYC, the Ellen MacArthur Foundation, in collaboration with Material Economics, has launched Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change. The paper reveals the need for a fundamental shift in the global approach to tackling climate change.

Läs rapporten:  How the circular economy tackles climate change (PDF)länk till annan webbplats

Utgiven: september 2019


Energiläget 2019

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2019 – en översikt (engelska). Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energy in Sweden 2019 - an overviewPDF

Utgiven: maj 2019

Svensk avfallshantering 2018

Årets statistik visar att avfallsmängderna minskade med sju kilo per person under 2018. Detta trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och att BNP ökat med 2,4 procent. Samtidigt har insamlade mängder matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har minskat med lika mycket.

Rapport - Svensk avfallshantering 2018länk till annan webbplats

Utgiven: juli 2019

World Energy Balances

The IEA’s World Energy Balances presents comprehensive energy balances for all the world’s largest energy producing and consuming countries. It contains detailed data on the supply and consumption of energy for 150 countries and regions, including all OECD countries, over 100 other key countries, as well as world totals.

World Energy Balances - (in english)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Nordens återvinning måste öka väsentligt

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region.

Analysis of Nordic regulatory framwork (in english)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Trender inom cirkulär ekonomi

Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

Trender inom cirkulär ekonomilänk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition

This report summarizes findings from the second edition of the Energy Transition Index (ETI, or the Index), part of the World Economic Forum Fostering Effective Energy Transition initiative.

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2019

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Scenarier över Sveriges energisystem 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Energiläget i siffror 2019

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.

Energiläget i siffror 2019 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: februari 2019

Ökning av förnybart

Miljöorganisationerna Agora och Sandbag har kommit ut med rapporten The European Power Sector in 2018. Rapporten visar att kolanvändningen i den europeiska energisektorn minskar stadigt och ersätts med förnybara energikällor, framförallt i form av sol- och vindkraft.

The European Power Sector in 2018 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: januari 2019

Nordic cleantech growth report 2017

Cleantech Scandinavia published an analysis of investments made into Nordic and Baltic cleantech start-ups since 2008. That report showed a sharp increase in investments during the first four years, up until 2010, then followed by an equally sharp decline following the financial crisis.

Since then there has been an upwardly trend, and in 2017 we saw a record year for investments.

Nordic cleantech growth report 2017 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Statistik över elbilsförsäljningen

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

Elbilsläget 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanserlänk till annan webbplats

Utgiven: dececmber 2018

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCBlänk till annan webbplats

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats    

Utguven: november 2018 

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändninglänk till annan webbplats

Publicerad: oktober 2018

Sveriges el- och naturgasmarknad 2017

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen av dessa. Rapporten, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08 redogör för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2017.

Rapport från Energimarknadsinspektionen, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2018

Specialrapport från IPCC om global uppvärmning

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders jämfört med 2 grader.

Ladda ner rapport från IPCC om global uppvärmning (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Vindkraftens utveckling i Sverige

Energimyndigheten har publicerat statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Statistik över vindkraftens utveckling på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Utgiven: maj 2018