Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik om svensk miljöteknik.

Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen

AI Sweden - Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Rapport: AI i klimatets tjänst (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

The Circularity Gap report

Solutions for a linear world that consumes over 100 billion tonnes of materials and has warmed by 1-degree.

The Circularity Gap report 2021 (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

Circular Economy Outlook Report 2021
Cirkulär ekonomi i Sverige – nuläge och framtid

Cirka 100 av de största bolagen har tillfrågats, varav 35 har inkommit med svar. Av rapporten framgår att 77 procent av företagen har cirkularitet i sin strategi och 57 procent även satt mätbara mål.

Circular Economy Outlook Report 2021 (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge. Rapporten pekar på hur vår överlevnad, och därigenom också våra ekonomier, är beroende av friska ekosystem som skapar gynnsamma miljöer där vi och andra arter kan trivas och utvecklas.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

Handlingsplan för omställning av Sverige

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade om i somras. Handlingsplanen listar åtgärder inom de fyra fokusområden som pekas ut i strategin för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige länk till annan webbplats

Utgiven: 2021

WWFs Deforestation fronts

I rapporten Deforestation Fronts (avskogningsfronter) undersöker WWF skogssituationen på 24 platser i tropiska och subtropiska regioner. Det handlar om skogar som Amazonas i Sydamerika eller Borneo i Sydostasien. Enligt WWF fortsätter avskogningen på alla de undersökta platserna.

WWFs Deforestation Fronts (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: 2021

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019

Rapporten baseras på uppgifter som elnätsföretagen varje år rapporterar in till Ei. Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Statistiken visar att fler kunder drabbades av avbrott längre än 24 timmar under 2019 än under 2018. Drygt 53 300 lokalnätskunder drabbades av minst ett avbrott över 24 timmar under 2019.

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei R2020:08)länk till annan webbplats

Utgiven: december 2020

Stål, plast och aluminium tappar mer än halva värdet efter första användningen

Material Economics har tagit fram rapporten ”Preserving value in EU industrial materials”. Rapporten sätter fokus på de stora ekonomiska värden som faller ur det europeiska materialsystemet varje år. Efter första användningen har stål, aluminium och plast tillsammans tappat hela 87 miljarder euro av sitt ursprungsvärde.

Länk till den nya rapporten om värdeförlusterna i Europa (på engelska)länk till annan webbplats

Länk till den tidigare rapporten om värdeförlusterna i Sverigelänk till annan webbplats

Climate Change Performance Index 2021

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land gör tillräckligt för att nå klimatmålen, menar Germanwatch, NewClimate Institute and Climate Action Network, som ligger bakom den jämförande studien.

Report: Climate Change Performance Index 2021länk till annan webbplats

Utgiven: december 2020

2020 Europe Sustainable Development Report

Sverige på andra plats i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. EU har dock stora utmaningar inom flera områden och pandemin har inneburit ett bakslag för arbetet med hållbar utveckling.

2020 Europe Sustainable Development Report (pdf)länk till annan webbplats

Utgiven: december 2020

Elbilar på frammarsch

År 2030 bedöms omkring 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar vara laddbar, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare. Det innebär att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men det förutsätter en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

Rapport: Elbilar på frammarsch (pdf)länk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2020

Costing the earth – climate damage costs and GDP

Kostnaderna för klimatförändringen riskerar att inom 40 år uppgå till 5,4 biljoner USD per år på global nivå om utsläppen fortsätter öka. År 2200 beräknas den årliga kostnaden ligga på 31 biljoner USD. Detta enligt en rapport från CDP och University College London, som har räknat på kopplingen mellan klimatförändringen och BNP-utveckling.

Costing the earth – climate damage costs and GDP (pdf)länk till annan webbplats

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019

I denna rapport analyseras och rapporteras det bland annat om den installerade effekten, stödsystem och regelverk, prisutvecklingen samt den svenska solcellsindustrins utveckling.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden (pdf)länk till annan webbplats

WWFs Living Planet Report

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur visar på en genomsnittlig minskning på hela 68 procent för de undersökta bestånden av fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur mellan 1970 och 2016. Den största negativa påverkan är förlust av livsmiljöer, som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk.

WWFs Living Planet Report (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: 2020

Single-use plastic bottles and their alternatives

Miljöproblemen på grund av plastflaskor för engångsbruk är många och därför krävs avvägningar. Det är en av slutsatserna i en rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL. Rapporten konstaterar också att ett av de stora problemen inte ens är ordentligt undersökt.

Single-use plastic bottles and their alternatives (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: 2020

Key World Energy Statistics 2020

This report is part of the IEA's annual publication of the most comprehensive global energy databases and data services.

Report: Key World Energy Statistics 2020länk till annan webbplats

Utgiven: augusti 2020

Klimat och hälsa

Klimatförändringarna är ett hot mot den globala hälsan, samtidigt som klimatsmarta lösningar har många positiva hälsoeffekter som reducera antalet förtidiga dödfall med 20 procent per år. Det skriver svenska sjukhusläkare med flera i denna rapport.

Rapport: Klimat och hälsa – en kunskapssammanställning (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: augusti 2020

Breaking the Plastic Wave

I en ny rapport från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu fler oroväckande siffror: Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas. Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kg för varje meter havskust i hela världen. Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

Report: Breaking the Plastic Wave (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juli 2020

Ingen kommer undan plasten

Utifrån aktuell forskning, som Mistra sammanställt, inom ämnet plast visar den här skriften på de problem som finns men skissar också på deras lösningar. Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre genom att använda den längre och till rätt saker.

Skrift: Ingen kommer undan plasten (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: februari 2020

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

SCB redovisar utsläppen till vatten år 2018 av näringsämnena fosfor och kväve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD7 och COD-Cr.

Statistik: Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juli 2020

Verktyg för biogasutveckling

Ett kraftfullt verktyg för att undanröja hinder och skapa incitament för biogasutveckling är offentlig upphandling, där städer och regioner kan bana väg för privata aktörer genom att själva välja biogas. För att biogasen ska kunna etablera sig kommersiellt behövs också väl utvecklade aktörsnätverk som kan ta initiativ längs hela värdekedjan.

Rapport: Verktyg för biogasutveckling (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juni 2020

Global EV Outlook 2020

I sin årliga statusrapport om e-mobilitet förklarar International Energy Agency, IEA, den minskade tillväxten med att hela bilmarknaden sjönk ihop i USA, att subventionerna minskade och att kunderna väntar på framtida modeller. 2019 var första året som den globala offentliga totala stödet till inköp av laddbara fordon sjönk. Det beror mest på att Kina minskade subventionerna.

Rapport: Global EV Outlook 2020länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Sustainable Recovery

Med styrmedel och investeringar inom sex områden kan världens länder återhämta sig efter coronakrisen och ge den ekonomiska tillväxten en rejäl skjuts, skapa miljontals nya jobb och nå omfattande utsläppsminskningar. Det menar det internationella energirådet IEA, som tillsammans med Världsbanken har tagit fram en rapport om hållbar återhämtning efter pandemin.

Rapport: Sustainable Recoverylänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland annat genom att lösa problem som kan uppstå på grund av ökad introduktion av distribuerad solel och elbilsladdning i distributionsnäten. Lagstiftning och reglering behöver dock anpassas för att skapa incitament för nya lösningar. Det behövs också nya affärsmodeller och marknader för upphandling av flexibilitetstjänster, samt större satsningar på FoU och kunskapsspridning.

Rapport: Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningarlänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019

Denna rapport från SMHI visar att drygt 90 procent av kommunerna ser behov av att rusta för ett förändrat klimat, och många gör olika typer av åtgärder. Det är dock bara en mindre andel som mer systematiskt följer upp arbetet för att se om kommunen blir mindre sårbar. Kustkommuner, storstäder och storstadsnära kommuner samt kommunerna i södra Sverige har överlag kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete än vad landsbygdskommuner och kommuner i norra Sverige gjort.

Rapport: Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019 – Analys av statusrapportering till SMHI länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Avfall i Sverige 2018

Enligt den nya statistiken ökar mängden avfall i Sverige. Om man räknar bort gruvavfallet, som står för så mycket som 75 procent, uppkom totalt 35,2 miljoner ton avfall 2018, en ökning med nio procent sedan 2016.

Rapport: Avfall i Sverige 2018länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Miljövärdering av fjärrvärme 2019

Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens lokala miljövärden som Energiföretagen har publicerat.

Här redovisas de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Rapport: Miljövärdering av fjärrvärme 2019länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

Kortsiktig marknadsanalys 2019

Kortsiktig marknadsanalys 2019, KMA, är en årlig återkommande rapport som innehåller en prognos för kraftsystemets utveckling under kommande femårsperiod (2020-2024).

Jämfört med föregående års KMA innehåller årets en del revideringar. Bland annat skruvar man upp den årliga vindkraftsproduktionen 2023 i Norge och Sverige.

Rapport: KMA 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juni 2020

Renewable Power Generation Costs in 2019

Newly installed renewable power capacity increasingly costs less than the cheapest power generation options based on fossil fuels. The cost data presented in this comprehensive study from the International Renewable Energy Agency (IRENA) confirms how decisively the tables have turned.

Rapport: Renewable Power Generation Costs in 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juni 2020

World Energy Investment 2020

The worldwide economic shock caused by the Covid-19 pandemic is having widespread and often dramatic effects on investments in the energy sector. Based on the latest available data, the International Energy Agency's World Energy Investment 2020 provides a unique and comprehensive perspective on how energy capital flows are being reshaped by the crisis, including full-year estimates for global energy investment in 2020.

Rapport: World Energy Investment 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2020

Energiindikatorer 2020

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 23 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer.

Årets uppföljning visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service.

Rapport: Energiindikatorer 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2020

Biodiversitetsindex 2020

Biodiversitetsindex är Ecogains undersökning av hur de största svenska och nordiska företagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar.

Rapporten Biodiversitetsindex 2020, visar bland annat att 43 procent av de 100 största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering.

Rapport: Biodiversitetsindex 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2020

Energiläget i siffror 2020

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Energiläget i siffror 2020 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: maj 2020

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning.

Rapport: Färdplan bioenergilänk till annan webbplats

Utgiven: 2020

Klimatet just nu

Jorden blir allt hetare. Hav stiger, isar smälter. Hur långt har världen kommit med att bromsa klimathotet? Var befinner vi oss? Fakta finns - här kan du följa läget dag för dag, och se vart vi är på väg.

Läs mer på dn.selänk till annan webbplats

Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi

Sverige presenterar vartannat år statistik till EU om utvecklingen av förnybar energi under de senaste två åren samt information om nationella insatser för att främja användningen av förnybara energikällor. Enligt 2019 års rapport uppgick andelen förnybar energi år 2018 till drygt 54 procent, vilket visar på en positiv ökning.

Läs rapporten: Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi länk till annan webbplats

Publicerad: december 2019

Miljöräkenskaper från SCB

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Läs mer på SCB.selänk till annan webbplats

Fossilfritt, förnybart, flexibelt

Naturskyddsföreningens rapport visar hur 100% förnybart energisystem skulle se ut.

Läs rapporten: Fossilfritt, förnybart, flexibeltlänk till annan webbplats

Utgiven: november 2019

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

International Energy Agency har samlat ihop de senaste årens rapporter över den svenska solcellsmarknaden.

Ladda ner rapporter 2002–2018länk till annan webbplats

Nätanslutna solcellsanläggningar 2018

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Inom de kommande två åren bedöms den årliga elproduktionen från solcellsanläggningar att nå 1 TWh, utav ungefär 140 TWh totalt för slutlig elanvändning i Sverige. Det visar Energimyndighetens senaste rapport och prognos om utvecklingen av solcellsinstallationer.

Läs mer och ladda ner rapporten på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2019

Sveriges nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur

Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer på Elbilsstatistik.selänk till annan webbplats

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

En delrapport från IVA -projektet (Ingenjörsvetenskapsakademien) Vägval för klimatet.

Läs rapporten: Så klarar Sveriges transporter klimatmålenlänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2019

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) ger i denna rapport en statistik lägesbild av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.

Läs rapporten: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverigelänk till annan webbplats

Utgiven: september 2019

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

Nu finns en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

Läs rapporten: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktionerlänk till annan webbplats

Utgiven: juni 2019

How the circular economy tackles climate change

The gather in New York for Climate Week NYC, the Ellen MacArthur Foundation, in collaboration with Material Economics, has launched Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change. The paper reveals the need for a fundamental shift in the global approach to tackling climate change.

Läs rapporten:  How the circular economy tackles climate change (PDF)länk till annan webbplats

Utgiven: september 2019

Energiläget 2019

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2019 – en översikt (engelska). Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energy in Sweden 2019 - an overviewPDF

Utgiven: maj 2019

Svensk avfallshantering 2018

Årets statistik visar att avfallsmängderna minskade med sju kilo per person under 2018. Detta trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och att BNP ökat med 2,4 procent. Samtidigt har insamlade mängder matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har minskat med lika mycket.

Rapport - Svensk avfallshantering 2018länk till annan webbplats

Utgiven: juli 2019

World Energy Balances

The IEA’s World Energy Balances presents comprehensive energy balances for all the world’s largest energy producing and consuming countries. It contains detailed data on the supply and consumption of energy for 150 countries and regions, including all OECD countries, over 100 other key countries, as well as world totals.

World Energy Balances - (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Nordens återvinning måste öka väsentligt

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region.

Analysis of Nordic regulatory framework (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Trender inom cirkulär ekonomi

Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

Trender inom cirkulär ekonomilänk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition

This report summarizes findings from the second edition of the Energy Transition Index (ETI, or the Index), part of the World Economic Forum Fostering Effective Energy Transition initiative.

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2019

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Scenarier över Sveriges energisystem 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Energiläget i siffror 2019

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.

Energiläget i siffror 2019 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: februari 2019

Ökning av förnybart

Miljöorganisationerna Agora och Sandbag har kommit ut med rapporten The European Power Sector in 2018. Rapporten visar att kolanvändningen i den europeiska energisektorn minskar stadigt och ersätts med förnybara energikällor, framförallt i form av sol- och vindkraft.

The European Power Sector in 2018 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: januari 2019

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanserlänk till annan webbplats

Utgiven: december 2018

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCBlänk till annan webbplats

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats    

Utgiven: november 2018 

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändninglänk till annan webbplats

Publicerad: oktober 2018

Sveriges el- och naturgasmarknad 2017

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen av dessa. Rapporten, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08 redogör för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2017.

Rapport från Energimarknadsinspektionen, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2018

Specialrapport från IPCC om global uppvärmning

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders jämfört med 2 grader.

Ladda ner rapport från IPCC om global uppvärmning (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Vindkraftens utveckling i Sverige

Energimyndigheten har publicerat statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Statistik över vindkraftens utveckling på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Utgiven: maj 2018

Statistik över elbilsförsäljningen

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

Elbilsläget 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019