Search

Resurser och miljö

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen.

Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser är bland de främsta globala miljöproblemen vi har idag. Andra stora utmaningar som vi står inför är miljögifter, övergödning och utrotning av arter. För att minska dessa miljöproblem har Sverige arbetat med en strikt miljöpolitik under många år som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen.

Nationella miljökvalitetsmållänk till annan webbplats

Hållbar användning av våra naturresurser

Sveriges yta består till 56 procent av skog och vi har en under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk. Skogsindustrins utmaning är att hålla balansen mellan att bevara och odla en varierad skog samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och den fjärde största av papper och pappersmassa.

Den stora mängden bark, sågspån, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin är en viktig källa för framställning av bio­driv­medel. Skogs- och jordbrukssektorns produkter är avgörande för många andra miljöteknikområdens utveckling.

Kunskapsöverföring till utvecklingsländer

Sverige spelar en aktiv roll i internationellt samarbete och bidrar genom Sida till att främja ett långsiktigt hållbart brukande av skog och jordbruk för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer.

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek.

IVL:s databas Find Swedish Cleantech (in English)länk till annan webbplats