Search

Hållbara transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stads­planering. Förutom utveckling av bio­bränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Svenska transportföretag går samman

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag. Forum för transportinnovation är ett nationellt samarbete för ledande transportföretag och offentliga aktörer som syftar till att utveckla gemensamma strategier för transportsektorn. Målet är att bryta det negativa sambandet mellan transporter och miljöpåverkan.

Forum för transportinnovationlänk till annan webbplats

Klimatneutrala godstransporter

Sverige deltar i EU-kommissionens initiativ Gröna korridorer och i andra innovativa projekt. I projektet Klimatneutrala godstransporter, KNEG, har ett stort antal företag, forskare, organisationer och myndigheter gått samman för att arbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter på svenska vägar.

Gröna korridorerlänk till annan webbplats

Klimatneutrala godstransporter, KNEGlänk till annan webbplats

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek.

IVL:s databas Find Swedish Cleantech (in English)länk till annan webbplats