Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät motiverar, informerar och planerar för utveckling av smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning.

Forumet ska bland annat:

  • främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter
  • följa upp genomförandet av den handlingsplan för smarta elnät som togs fram av Samordningsrådet för smarta elnät
  • identifiera behov av eventuellt kompletterande kostnadseffektiva åtgärder och rekommendationer i takt med omvärldsförändringar
  • inom ramen för regeringens exportstrategi främja smarta elnät som en svensk tillväxtbransch på en global marknad
  • arbeta med relevanta partner och ansvara för att ta fram en nationell strategi för smarta elnät som inkluderar hela processen från forskning och innovation till internatio­na­lisering och harmoniserar med regeringens övriga insatser
  • ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas samt analysera hur smarta elnät kan bidra till att nå de nationella miljö- klimat- och energimålen
  • koordinera genomförande och uppföljning av förslag inriktade på tvärsektoriella frågor och främjandeinsatser
  • förvalta och utveckla kunskapsplattformen om smarta elnät.

Forumet ska bidra till stärkt dialog och samverkan genom främst arbetsgrupperna och styrgruppen men även genom att forumet arrangerar seminarier och konferenser, samt säkrar att man har en god omvärldsbevakning.