Samarbetspartners

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer.

Här nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartners.

Branschorganisationer
Miljöteknikfinansiärer
Samverkanswebbar

Samarbetspartners

  • Logotyp, Almi

    Almi

    Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser, från idéer till framgångsrika företag.

  • Logotyp, Asset

    Asset

    ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn som verkar för ökad export av svensk miljöteknik genom affärsdriven samverkan.

  • Logotyp Business Region Göteborg

    Business Region Göteborg

    Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

  • Logotyp, Business Sweden

    Business Sweden

    Business Sweden erbjuder rådgivning i alla skeden av ett företags internationali­sering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

  • Logotyp, Connect Sverige

    Connect

    Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

  • Logotyp, Dalarna Science Park

    Dalarna Science Park

    Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner.

  • Logotyp, Energimyndigheten

    Energimyndigheten

    Energimyndighetens uppdrag är att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

  • Logotyp, Enterprise Europe Network

    Enterprise Europe Network

    Enterprise Europe Network, EEN erbjuder stöd till företag för att öka internationaliseringen. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige.

  • Logotyp, EKN

    Exportkreditnämnden

    Exportkreditnämnden, EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt.

  • Logotyp, Swedish smartgrid

    Forum för smarta elnät

    Forum för smarta elnät motiverar, informerar och planerar för utveckling av smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning.

  • Logotyp, Glava Energy Center

    Glava Energy Center

    Glava Energy Center är en arena där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. Syftet är att verka för hållbara energilösningar och bättre energiutnyttjande i smarta gränsöverskridande lösningar.

  • Logotyp Havs- och vattenmyndigheten

    Havs- och vattenmyndigheten

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

  • Logotyp IVL Svenska Miljöinstitutet

    IVL Svenska Miljöinstitutet

    Gemensamt för alla våra uppdrag är ett samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

  • Logotyp, Naturvårdsverket

    Naturvårdsverket

    Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

  • Logotyp, NCF

    NCF

    Nordic Climate Facility, NCF erbjuder bidrag till nordiska företag och organisationer för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.

  • Logotyp, Nefco

    NEFCO

    Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i område som Norden har intresse av.

  • Logotyp, Nopef

    Nopef

    Nordiska projektexportfonden, Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

  • Logotyp, North Sweden Cleantech

    North Sweden Cleantech

    North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. 

  • Logotyp, PRV

    Patent- och registreringsverket

    Patent- och registreringsverket, PRV erbjuder dig som företagare rådgivning inom patent, varumärke eller immaterialrätt.

  • Logotyp, Rise

    RISE

    RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

  • Logotyp, SEK

    SEK

    SEK har i uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

  • Logotyp, Sida

    Sida

    Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. De skapar förutsättningar för fattiga att förbättra sina levnadsvillkor.

  • Logotyp, Smart City Sweden

    Smart City Sweden

    Smart City Sweden är den nationella export- och investeringsplattformen för smarta lösningar för den hållbara staden.

  • Logotyp Sustainable Business Hub

    Sustainable Business Hub

    Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk som passionerat arbetar för forma morgondagens hållbara samhällen.

  • Logotyp, Svenska institutet

    Svenska Institutet

    Svenska Institutet, SI bygger relationer och skapar förtroende för Sverige i världen.

  • Logotyp, Tillväxtverket

    Tillväxtverket

    Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen swedishcleantech.se.

  • Logotyp, Vinnova

    Vinnova

    Vinnova är en myndighet med uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och forskning i Sverige.

Branschorganisationer

  • Logotyp, Avfall Sverige

    Avfall Sverige

    Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan som expertorganisation inom avfallshantering och återvinning.

  • Logotyp, Energiföretagen

    Energiföretagen

    Energiföretagen är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

  • Logotyp, IKEM

    Ikem

    IKEM företräder 1 400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare i svenska och utlandsägda företag inom kemi, plast och materialbranscherna.

  • Logotyp, Installatörsföretagen

    Installatörsföretagen

    Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS.

  • Logotyp, SWID

    Swedish Wind Industry Database

    Swedish Wind Industry Database är en affärsportal för svensk industri med syfte att stärka den nationella och globala vindmarknaden.

  • Logotyp, SweHeat & Cooling

    SweHeat & Cooling

    Sweheat & Cooling är det svenska rådet för fjärrvärme och kyla som marknadsför svensk teknik internationellt.

  • Logotyp, Svenska kyl- & värmepumpföreningen

    Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

    Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en bransch­organisation för företag som under­håller, installerar och utför entreprenader.

  • Logotyp, Svensk solenergi

    Svensk Solenergi

    Svensk Solenergi är en branschförening som representerar företag och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

  • Logotyp, Svenskt vatten

    Svenskt Vatten

    Svenskt Vatten är en branschorga­nisation som företräder vatten­tjänst­företagen i Sverige.

  • Logotyp, Svensk Vindenergi

    Svensk Vindenergi

    Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi.

  • Logotyp, Teknikföretagen

    Teknikföretagen

    Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisation med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export.

  • Logotyp, Varim

    Varim

    Vattenreningsindustrins mötesplats, Varim är en branschorganisation för entre­prenörer, konsulter och produkt­leveran­törer inom svensk vattenrening.

  • Logotyp, Återvinningsindustrierna

    Återvinningsindustrierna

    Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag.

Miljöteknikfinansiärer

  • Logotyp, EKN

    EKN

    Export kreditnämnden har i uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exportföretag, så att de kan genomföra fler säkra affärer.

  • Logotyp, Industrifonden

    Industrifonden

    Industrifonden investerar i tillväxtföretag och arbetar aktivt tillsammans med drivna entreprenörer och företagare.

  • Logotyp, Nefco

    NEFCO

    Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO är en internationell finansinstitution som beviljar lån och investerar kapital i företag.

  • Logotyp, Nopef

    Nopef

    Nordiska projektexportfonden, Nopef erbjuder villkorslån till förstudier i samband med internationalisering där positiva miljöeffekter kan skapas.

  • Logotyp, SEK

    SEK

    Svensk Exportkredit, SEK har i uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

  • Logotyp, Swedfund

    Swedfund

    Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader.

Samverkanswebbar

  • Logotyp, China Europe Water Platform

    CEWP

    CEWP har en webbplats där du kan hitta event, nyheter och publikationer som handlar om vatten. Denna plattform ingår i EU Water Initiative.

  • Logotyp, Cleantech hubs

    Cleantech Hubs

    Cleantech Hubs – Innovations by Sweden stöder svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden.

  • Logotyp, Enterprise Europe Network

    EEN

    Enterprise Europe Network erbjuder stöd till företag för att öka internationaliseringen. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige.

  • Logotyp, Innovations Accelerator

    Indian Sweden Innovations Accelerator, ISIA

    The India Sweden Innovations’ Accelerator focuses on innovation based collaborations on renewable energy and energy efficiency, between India and Sweden.

  • Logotyp Miljönytta

    Miljönytta

    Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

  • Logotyp, Smart City Sweden

    Smart City Sweden

    Smart City Sweden is the national export and investment platform for smart and sustainable city solutions.

  • Logotyp, Sweden on the go

    Sweden on the Go

    Sweden on the Go erbjuder hjälp att hitta rådgivare för etablering internationellt.

  • Logotyp, Swedishcleantech.com

    Swedishcleantech.com

    IVL Svenska Miljöinstitutet driver swedishcleantech.com på uppdrag av Tillväxtverket.

  • Logotyp, Swedish Incubators & Science Parks

    Swedish Incubators & Science Parks

    Swedish Incubators & Science Parks, SISP, är en branschorganisation för svenska inkubatorer och Science Parks.

  • Logotyp, Swedish testbeds

    Swedish Testbeds

    Swedish Testbeds är en portal där du kan söka efter svenska testbäddar eller filtrera på testmiljö. Genom portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

  • Logotyp, Verksamt

    Verksamt

    Verksamt.se är en webbplats som samlar information och e-tjänster för personer som ska starta eller driver företag.