RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden. Där får företag, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

För att nå målet om en hållbar materialanvändning måste vi ta ut mindre mängder primära råvaror, återanvända material och komponenter samt förebygga och återvinna så mycket som möjligt av det som idag går till avfall.

Sedan RE:Source startade 2016 har över 160 projekt finansierats via programmet, främst genom utlysningar men även som strategiska projekt. Planen är att RE:Source ska pågå under totalt tolv år.

Bidrag inom fasen Växa