InfraSweden 2030

InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter.

Logotyp, Infra Sweden

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. Vår uppgift är att stötta alla typer av innovationer i transportinfrastruktursektorn som kan bidra till den utvecklingen.

Programmets framgång garanteras av att sektorns aktörer bidrar med egna resurser och kunskap för såväl problem- formulering som möjliga innovationer. Engagemang från aktörer i andra branscher är också av stor betydelse för att programmet ska nå sina mål. Verksamheten bygger därför på att skapa en arena och en möjlighet för att kraftsamla och ta till vara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet.

InfraSweden har funnits sedan 2015 och har stöttat 140+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. InfraSweden administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!