IKEM

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges innovations- och kemiföretag, som står för en femtedel av förädlingsvärdet i den svenska industrin. IKEM arbetar för en världsledande och grön industri.

Våra 1 250 medlemsföretag står för en femtedel av industrins omsättning, en fjärdedel av Sveriges varuexport och sysselsätter över 70 000 personer.

Medlemsföretagen är verksamma inom allt från kemi- och plastindustrin till läkemedelstillverkning och återvinning.

IKEM tecknar kollektivavtal, ger rådgivning och driver viktiga frågor för medlemsföretagens utveckling. Vi arbetar för att stärka industrins konkurrenskraft och göra den gröna omställningen möjlig.

IKEM verkar över hela landet och har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Växjö. Vi har också ett kontor i Bryssel. IKEM arbetar också internationellt genom flera europeiska organisationer.