Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar.

Deras verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

De genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå miljömålen. Därutöver kommunicerar de om forskning och forskningsresultat.