Hantering av personuppgifter

Här ger vi en allmän information om hur Tillväxtverket behandlar dina personuppgifter, rättslig grund och ändamål, vilka rättigheter du har, om du har frågor eller vill klaga.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in.

Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Tillväxtverkets webbplatser är de som kallas för allmänt intresse och myndighetsutövning. Eller med andra ord: Vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag, samt när det är nödvändigt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med eller som företräder verksamhet som vi finansierar är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
  • I vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Har du frågor eller vill du klaga?

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud nedan.

Tillväxtverket

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter så kan du vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Mer om personuppgifter på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.