Ny teknik ökar fosforåtervinning ur avloppsslam

Med hotet om fosforbrist framför ögonen har Ragn-Sells AB, EasyMining Sweden AB och en forskare vid SLU genom ny teknik visat att det går att utvinna fosfor ur avloppsslam med låg kvalitet.

­Nu planerar vi för en storskalig produktionsanläggning, menar Anders Kihl, utvecklingschef för Entreprenad på företaget Ragn-Sells i en intervju på Miljönytta.se.

Under de senaste decennierna – i takt med att miljöhoten ökat liksom kunskapen om resursers ändlighet ökat – har många företag gått från att tänka traditionell, linjär ekonomi, från råvara till produkt och avfall à la slit-och-slängsamhället, till cirkulär ekonomi, kretsloppstänk och nya affärsmodeller där man vill minimera avfallet och omvandla det till nya råvaror. Produkter designas så att de lätt ska kunna återvinnas.

Avloppsslam med låg kvalitet är en fosforkälla

Återvinningsföretaget Ragn-Sells är ett av företagen som anammat den nya ekonomiska världsordningen. Tillsammans med EasyMining Sweden och doktor Yariv Cohen vid Sveriges Lantbruksuniversitet har de i ett projekt visat att det går att utvinna fosfor på ett kostnadseffektivt sätt ur avloppsslam med låg kvalitet.

Vi vill sluta kretsloppet mellan land och stad och den nya metoden bygger på att slam från reningsverk förbränns tillsammans med återvunnen träflis. Ur askan från förbränningen kan vi utvinna olika fosforföreningar, förklarar Anders Kihl.

Ragn-Sells hanterar huvuddelen av det fosforrika avloppsslammet som sprids på våra åkermarker. Slammet som företaget återför i jordbruket håller hög kvalitet och är godkänt för spridning. Men företaget har uppmärksammat en outnyttjad fosfortillgång: det avloppsslam med låg kvalitet som också produceras vid våra reningsverk. Det slammet kan exempelvis innehålla höga halter av tungmetaller som inte lämpar sig för återföring till åkermark.

I sådana fall återstår bara slamförbränning, och tar man inte tillvara på fosforn ur askan försvinner den ur kretsloppet, säger Anders Kihl.

Tillför träflis vid förbränningen

Anders Kihl berättar att det är dr Yariv Cohen som utvecklat den innovativa metoden för hur fosfor och andra ämnen kan separeras från aska, avloppsfraktioner och gruvavfall. Principen är att askan löses upp i svavelsyra och genom kemiska metoder fälls järn, aluminium, tungmetaller, gips och fosfor ur lösningen. Fosforn utvinns som ammoniumfosfat och kalciumfosfat.

Tillsammans med EasyMining Sweden har vi demonstrerat att det går att bränna avloppsslam, även med låg kvalitet, tillsammans med träflis och ta hand om fosforn. Utan att det blir luktproblem. Dessutom gör förbränningen att smittämnen, organiska miljögifter och läkemedelsrester förstörs. Tungmetaller samlas upp och deponeras i våra moderna och säkra deponier, liksom energin i slammet som tillvaratas genom förbränningen, berättar Anders Kihl.

Innovationen har uppmärksammats även utanför Sveriges gränser och nu har ett samarbete inletts med danska BIOFOS i syfte att minska Danmarks import av fosfor med upp till 10 procent.

Storskalig återvinningsanläggning planeras

Ragn-Sells planerar nu en storskalig produktionsanläggning för att tillvarata den outnyttjade resursen, och i anläggningen ska de bearbeta cirka 30 000 ton aska per år.

För att processen ska bli lönsam krävs det att vi får ett fosforinnehåll på runt 5 procent i askan och där är vi nu. Vi hoppas att framtida regelverk på området utformas så att krav ställs på fosforutvinning vid slamförbränning. Utan tydliga nationella riktlinjer finns en stor risk att slam förbränns utan att all fosfor tas tillvara, avslutar Anders Kihl.

Fakta om ”peak fosfor”

Tillgång till fosfor är en förutsättning för den globala livsmedelsproduktionen. Närmare 90 procent av den fosfor som utvinns används i mineralgödsel, djurfoder och växtskyddsmedel. Men fosfor håller på att bli en global bristvara och begreppet ”peak fosfor” är en realitet, då efterfrågan på fosfor blir större än tillgången. Beräkningar visar att peak fosfor kan inträffa inom cirka 80 år, och att de totala utvinningsbara reserverna tar slut om cirka 350 år.

Fakta om Ragn-Sells

Ragn-Sells AB är ett familjeägt företag och en koncern, verksam i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Polen och Lettland. Företaget har under 40 år arbetat med återvinning i olika former. Från insamling till sanering och slutligt omhändertagande av hushållsavfall, verksamhetsavfall till farligt avfall och förorenade jordar.

Koncernen har ungefär 2 500 medarbetare och omsätter omkring 4,5 miljarder kr per år.