Resurser och miljö

Resurser och miljö är ett brett område. Sverige har under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk.

Här kan du läsa hur vi i Sverige arbetar med resurser och miljö.

Längre ner på denna sida hittar du även företag och event.

Inom området resurser och miljö ingår:

Jordbruk och skogsbruk

Sveriges yta består till 56 procent av skog och vi har en under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk. Idag har Sverige världens mest långtgående regler för djur- och smittskydd, begränsning av antibiotika och miljökrav. Skogsindustrins utmaning är att hålla balansen mellan att bevara och odla en varierad skog samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och den fjärde största av papper och pappersmassa.

Den stora mängden bark, sågspån, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin är en viktig källa för framställning av bio­driv­medel. Skogs- och jordbrukssektorns produkter är avgörande för många andra miljöteknikområdens utveckling.

Luftkvalitet

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen.

Markkvalitet

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Att sanera förorenade områden måste ske med stor sakkunskap och omsorg men det är också mycket viktigt att hindra fortsatta utsläpp.

Livsmedel

För att livsmedelshanteringen ska bli mer hållbar måste produktionen bli mer resurseffektiv och klimatsmart och använda mer förnybar energi.

Letar du efter företag inom detta område?

Du kan söka efter olika typer av miljöteknikföretag på den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Där hittar du över 1 000 svenska företag och kan filtrera dem utifrån företagets storlek, län och omsättning med mera.

Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats

Nationella miljökvalitetsmål

Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser är bland de främsta globala miljö­problemen vi har idag. Andra stora utmaningar som vi står inför är miljögifter, övergödning och utrotning av arter. För att minska dessa miljöproblem har Sverige arbetat med en strikt miljöpolitik under många år som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen.

Nationella miljökvalitetsmållänk till annan webbplats

Event inom området resurser och miljö

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom resurser och miljö.