Energi

Energi är ett brett område inom miljöteknik och innehåller många olika underområden. Sverige ligger långt fram inom flera energiområden.

Här kan du läsa några exempel på hur vi i Sverige arbetar inom energiområdet. I menyn till vänster hittar du korta artiklar som bland annat handlar om företag som lyckats nå ut till nya marknader eller som på annat sätt lyckats skapa goda affärer.

Längre ner på denna sida hittar du även företag och event.

Energieffektivisering

Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är exempelvis värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät.

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. På så vis hushållar vi bättre med naturresurser och miljö.

Energilagring

För att hindra klimatförändringarna måste vi alltmer frångå fossila bränslen och ersätta det med förnybar energi. En utmaning är att kunna lagra energi eftersom många alternativa energislag till exempel sol- och vindkraft är väderberoende. Energilagring kan ske på flera sätt men det vanligaste är olika typer av batterier.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Historiskt har Sverige under en lång tid utvecklat system för energieffektivisering både inom kommersiella fastigheter och industrin.

Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i landet är en bidragande faktor där majoriteten av all värme produceras av energi från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också ett föregångsland inom fjärrkyla och den första anläggningen kom i drift redan 1992. Sverige är även pionjärer inom bergvärme där vi har installerat fler system än något annat land, vilket i sin tur skapat förutsättningar för världsledande leverantörer inom värmepumpar idag.

Smarta elnät

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt. Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och kommer att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Information om Norra Djurgårdsstadenlänk till annan webbplats

Förnybar energi

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EUs mål för 2020 gällande förnybar energi. Åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EUs mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption.

Bioenergi

Nästan 50 procent av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor. Detta beror främst på andelen vattenkraft och en ökad användning av biobränslen. De två viktigaste källorna inom bioenergi är restprodukter inom jord- och skogsbruk samt organiskt avfall från hushåll och industrin. Dessa två källor är även de främsta bränsletyperna i fjärrvärmesektorn som levererar värme till majoriteten av alla flerbostadshus och kommersiella byggnader i Sverige.

Solenergi

Från att vara en liten nischmarknad är nu solceller den snabbast ökande energikällan globalt. Kina och Indien satsar på enorma solcellsanläggningar men i framtiden kan ännu mer solenergi komma från hustaken.

Vindenergi

Vindkraften har bara på några år genomgått en enorm utveckling och idag är vindkraftverken både effektiva, driftsäkra och producerar el till bra priser. 2017 producerades 11 procent av Sveriges totala elproduktion av vindkraft.

Vatten- och vågkraft

Den svenska vattenkraften står för en stor del av landets produktion av förnybar energi men möjligheten att bygga ut den ytterligare är starkt begränsad. De stora forskningsinsatserna som förväntas bära frukt sker istället på vågkraftens område. Den rörelseenergi som finns i havet och som ger vågor är en stor potentiell energikälla om den omvandlas till elektricitet. 

Belysning

Hållbar belysning är en viktig del för miljövänligt byggande. Utvecklingen inom LED-teknik har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Ljuskällorna ger idag tekniskt allt mer ljus med allt mindre energi och förutom en fortsatt utveckling inom detta område så återfinns nu några av de stora potentialerna i utveckling av intelligent belysning. Intelligens och sensorer kan tillföra mervärden i form av till exempel trygghet, estetik och välbefinnande.

Ventilation

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader. Ventilationen transporterar bort fukt, föroreningar och andra partiklar från rummet och tillför renare luft istället.

Letar du efter företag inom detta område?

Du kan söka efter olika typer av miljöteknikföretag på den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Där hittar du över 1 000 svenska företag och kan filtrera dem utifrån företagets storlek, län och omsättning med mera.

Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats

Event inom området energi

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området energi.