Dubbel nytta med grönytor i stadsmiljö

Svenska Veg Tech visar att träd, planteringar och buskar är betydligt mer än bara ett vackert inslag i stadsmiljön. Växter kan i själva verket användas för att rena luft, spara energi, dämpa buller och hantera dagvatten. Företagets system och produkter bidrar till ett grönare byggande i hela Norden.

­Vegetationsteknik handlar om att använda växter för att lösa tekniska problem. Ett bättre stadsklimat med hjälp av grönytor på husens tak och fasader, är ett exempel på teknikens fördelar. De gröna ytorna ger både mindre temperatursvängningar och naturlig luftfuktighet. Växter kan också användas för att rena luften från skadliga partiklar och dämpa buller från trafiken.

Veg Techs takplanteringar, biblioteket, Gävle.

Foto: Martin och Alex, Veg Tech AB

Att växter på takytor minskar avrinningen av dagvatten är en egenskap som utnyttjas vid många byggprojekt. Ett tak av fetbladsväxter (sedum) tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Risk för övervikt? Nej, ett sedumtak från Veg Tech väger bara cirka 50 kg/m2 när det är vattenmättat. Särskilda egenskaper garanterar samtidigt fasadens ytskikt.

Sparar energi

Svenska Veg Tech har många års erfarenhet av vegetationsteknik. Företagets huvudmarknad är Norden där man erbjuder allt från takvegetation, takträdgårdar och gröna gårdar till system för dagvattenhantering och fasadvegetation. Ett ökat inslag av växter innebär fördelar för stadsmiljön liksom förenskilda fastigheter. Vegetation på takytor och fasader kan till exempel isolera byggnaden mot både värme och kyla med minskade energikostnader som följd. Det isolerande växtskiktet gör också att klimatet inne i lokalen blir mer behagligt och att temperaturen blir jämnare.

Med växter på taket eller innergården kan fastighetsägaren också glädja sig åt en ökad livslängd hos ytornas tätskikt. Den skyddande vegetationen stänger ute solens skadliga UV-ljus och ytskiktets åldrande bromsas.

Växande intresse

Intresset för grönare stadsmiljöer växer. Veg Tech märker en ökad efterfrågan på flera växtprodukter för urbana miljöer såsom takvegetation och växter för dagvattendammar. Teknikens nytta liksom dess möjlighet att nyttja ytor som annars varit sterila och outnyttjade tros ligga bakom det ökande intresset. Gröna ytor på tak och fasader är en smart lösning för att skapa en grönare stadsmiljö utan att det inkräktar på stadens markyta där konkurrensen om utrymmet ofta är hård. Och ja, växter på tak, terrasser, gårdar och fasader är vackert. En grön byggnad, en grön innergård eller en grön stadsdel får oftast ett positivt mottagande.

Växter i vatten

Öppna vattenytor, kanaler och system för dagvatten är ytterligare en av Veg Techs profilprodukter. Även här fyller vegetationen en viktig funktion, växterna är i själva verket en grundförutsättning för att få en effektiv rening av vattnet. En stor del av föroreningarna i dagvattnet är partikelbundna och kan skiljas ut genom sedimentation. Med vegetation i vattnet bromsas vattnets omloppstid och de förorenade partiklarna får en chans att sjunka till botten eller fastna i växtligheten.


– En grönare miljö i vårt livsrum tjänar alla på. Det ger upphov till biologisk mångfald, ett bättre klimat och sist men inte minst en bättre hälsa för oss som vistas där, summerar Bengt-Erik Karlberg, vd.

Vill du kontakta Veg Tech AB?

På vår internationella webbplats kan du läsa mer om Veg Tech (in English)

Webbplats: Veg Techlänk till annan webbplats