Search

Nordisk exportplattform

Nordic Solutions for C40 är ett projekt där sju nordiska partners samarbetar för att skapa en gemensam, stark och konkurrenskraftig nordisk plattform som hjälper nordiska företag att förbättra sin leveransförmåga och kraftigt öka sina exportmöjligheter.

Globala hållbarhetsmål ger affärsmöjligheter

Internationellt sett är vi i Sverige kända för att vara duktiga inom miljöteknik. Vi har ett mycket starkt varu­märke och våra miljötekniska lösningar skapar stort intresse från hela världen. Många besöker oss för att ta del av vår kunskap och även investera i nya produkter och tjänster.

På ett globalt plan råder nu ett stort fokus på FN:s Sustainable Delevopment Goalslänk till annan webbplats (SDG's), vilka städer världen över försöker att nå. Detta kommer att generera ett stort behov av åtgärder och nya investeringar. Marknaden för miljöteknik är enorm och mycket attraktiv för svenska och nordiska bolag. Dock kräver dessa städer systemlösningar snarare än individuella komponenter och teknologier, vilket ofta blir en för stor utmaning för enskilda företag. Dessutom är svenska och nordiska bolag, i internationell jämförelse, relativt små och har svårt att tävla mot internationella storbolag i konkurrenssituationer och i upphandlings­processer.

De nordiska länderna utgör sammantaget världens tolfte största ekonomi. Genom ett gemensamt nordiskt samarbete bedöms möjligheterna för nordiska bolag att svara på och vinna projektkontrakt i internationell konkurrens vara goda. Mot den bakgrunden finns ett behov av att utveckla ett systematiskt arbetssätt och en process för att sammanföra nordisk expertis och därmed öka nordiska företags möjligheter till export inom miljötekniksegmentet.

Den långsiktiga ambitionen med satsningen Nordic Solutions for C40 är att utveckla ett nytt nordiskt strategiskt partnerskap och en exportplattform som kraftigt kan öka den nordiska marknadsandelen globalt vad gäller hållbara lösningar för städer.

Gemensam nordisk samarbetsyta

Den nordiska plattformen ska fungera som en yta för gemensamt B2B-samarbete för att kunna svara på förfrågningar från städer och andra aktörer som vill bygga och implementera hållbara systemlösningar. Initialt kommer arbetet att fokusera på förfrågningar från nätverket C40 Cities Climate Leadership Group (C40) som innefattar över 90 storstäder runt om i världen. Men det kommer även att finnas utrymme för ett mindre antal förfrågningar från andra kanaler och nätverk.

Öka export av nordiska företag

Under de två åren är målet att:

  • Utveckla en stark, gemensam nordisk exportplattform som ska fortsätta existera långsiktigt.
  • Två till tre utmaningar/förfrågningar från C40 Cities eller från andra nätverk ska resultera i kontrakt för nordiska företag eller konsortier.

Projektet Nordic Solutions for C40 kommer att öka nordiska företags exportmöjligheter genom att:

  1. Utveckla en gemensam plattform för samarbete mellan de nordiska länderna.
  2. Koppla ihop sig med internationella städer som efterfrågar och upphandlar hållbara tekniker och lösningar.
  3. Främja ett deltagande av nordiska företag i nordiska och internationella byggnadskonsortier så att dessa kan signera kontrakt för internationella projekt.

Projektet Nordic Solutions for C40 kommer främst att inriktas på existerande samarbeten och plattformar som levererar internationella förfrågningar, det vill säga stadsutmaningar, med fokus på ett redan etablerat partnerskap med C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Det ger ett inflöde av projektförfrågningar av högt kommersiellt värde.

Den gemensamma ansatsen till ett förenat B2B-samarbete kommer att vara till nytta för nordiska bolag (och deltagande parter) genom att förenkla arbetsproces-sen och sammanföra nordiska styrkeområden för att möta efterfrågan på systemlösningar från C40 och andra kanaler.

I samarbetet ingår Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Från Sverige deltar Swedish Cleantech/Tillväxtverket och Smart City Sweden som aktiva part-ners. Nordic Solutions for C40 medfinansieras av Nordic Innovation och pågår till och med maj 2020.

Systerprojektet Nordic City Solutions

Nordic City Solutions, NCS, är ett systerprojekt till Nordic Solutions for C40 som också finansieras av Nordic Innovation och kommer att fokusera på utmaningar från 16 av städerna inom C40-nätverket.

Projektet Nordic Solutions for C40 kommer att samarbeta med Nordic City Solutions och en kontinuerlig dialog kommer att föras under projekttiden om hur vi kan arbeta ihop för ett ömsesidigt utbyte.   

Webbplats för Nordic City Solutions, NCSlänk till annan webbplats  

Deltagande partners och organisation

Följande organisationer är aktiva partners i Nordic Solutions for C40.