Search

C40 Cities Climate Leadership group

The C40 Cities Climate Leadership Group (C40) förenar över 90 av världens största städer, och representerar mer än 650 miljoner människor samt en fjärdedel av den globala ekonomin. C40 fokuserar på att nå FN:s globala mål, bland annat genom att driva på åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och klimatrelaterade risker och samtidigt främjar hälsa, välstånd och ekonomiska möjligheter för människor i städer runt om i världen.

Av städer som är anslutna till C40 krävs en omfattande handlingsplan, bland annat för att leverera sitt bidrag till att uppnå målet i Parisavtalet; att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader och att göra ytterligare ansträngningar för att den ska stanna vid 1,5 grader. Detta arbete genererar ett stort behov av åtgärder och nya investeringar. Enbart dessa handlingsplaner beräknas skapa en global efterfrågan på hållbara stadslösningar som kommer att kräva 14 000 klimatåtgärder mellan 2016–2020.

Nordiskt samarbete hjälper städer och företag

Många städer möter utmaningar när de arbetar direkt med den privata sektorn för att ta fram lösningar och genomföra åtgärder. Det kan till exempel vara svårt för städer att hitta företag som kan ta sig an deras utmaningar och många företag har inte själva den kapacitet som krävs och kan behöva hitta andra samarbetspartners för att kunna utföra arbetet.

Nätverket C40 Cities Climate Leader Group (C40), det danska miljöteknik­klustret CLEAN och The International Cleantech Network (ICN) har därför initierat ett partnerskap för att främja samarbete mellan städer inom nätverket och den privata sektorn på ett tidigt stadium. Detta för att gemensamt ta sig an städernas utmaningar och finna lösningar på dessa. Syftet är även att påskynda och öka spridningen av klimat- och miljömässigt hållbara produkter, tekniker och tjänster.

Projektet Nordic Solutions for C40 är en förlängning av detta partnerskap. Fokus ligger på att engagera nordiska företag som kan svara på de utmaningar och förfrågningar som C40 identifierar i och med de anslutna städernas arbete med att ta fram handlingsplaner världen över.

Webbplats för den nordiska plattformen, Nordic Solutions for C40länk till annan webbplats

Nu påbörjas ett intensivt arbete för att hitta nordiska företag som kan hjälpa städer världen över att lösa sina stora hållbarhetsutmaningar.