• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Workshop: Kommuner och företag i samverkan för en cirkulär ekonomi

Temat för workshopen är hur företag och kommuner kan samverka för en cirkulär ekonomi och minskat/reducerat avfall, och frågorna vi ställer oss är: Hur kan vi hjälpas åt att koppla ihop rest-/materialströmmar? Hur genomförs upphandlingar för att öka cirkulär produktdesign och återtag av produkter samt premiera cirkulära affärsmodeller? Hur kan vi tillsammans öka förståelsen för cirkulär ekonomi hos invånare/kunder?