Search

Bättre stöd till svensk biogas

Regeringen föreslår att stödet till produktion av biogas ska utökas med 270 miljoner kronor under 2018.

För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten 2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel, som matavfall och slam. För att finansiera denna breddning ökas stödet med 270 miljoner kronor under innevarande år. Satsningen gäller för 2018.

Nyhet om stöd till svensk biogaslänk till annan webbplats