• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Svenska Liquid Wind startar produktion av flytande förnybart bränsle

Företaget planerar att bygga anläggningar för produktion av flytande förnybart bränsle som kan ersätta fossila bränslen inom de sektorer där det saknas förnybara alternativ framförallt inom sjöfart och tunga transporter.

Genom att övergå till e-metanol har sjöfarten en möjlighet att minska sina utsläpp av koldioxid och nå sina mål. En stor fördel med e-metanol är att bränslet är lätt att lagra och använda i befintlig infrastruktur samt att befintliga fartyg kan konverteras kostnadseffektivt.

Fler nyheter