• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla

Cleantech Östergötland utvecklar nod sydöst i Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell kraftsamling för att öka svensk export och visa upp smarta stadslösningar. Satsningen, som leds av Energimyndigheten på uppdrag av Näringsdepartementet, fokuserar på 5 områden: energi, miljö och klimat, mobilitet, social hållbarhet, digitalisering och stadsplanering.

Fler nyheter