Search

ED Biogas

ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik.

Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, matindustri till lantbruk med djurhållning. MR är konstruerad för småskalig produktion av biogas. Den energi som kan utvinnas i form av biogas kan lokalt omvandlas till el- och värmeenergi för nyttjande i den egna anläggningen.

I reaktorn omvandlas organiskt material till biogas. Processen tar ca 10–12 dygn och sker i det termofila området mellan 50°C och 60°C.
Många olika typer av organiskt material passar för behandling i MR: kommunalt avloppsslam, restprodukter från fiskindustri, matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustri, stallgödsel från djurbesättningar etc.Kontakt

Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm

www.edbiogas.se/